Rapidminer

 input example set does not have a label attribute :  Eğer veri tablosunda bir kolona label rolü verilmemişse bu hata oluşur. Hatanın çözümü için gerekli kolona rol tanımlanmalıdır.

the label attribute must be nominal for the calculation of performance criteria for classification tasks : Analiz yapılacak kolonun veri tipinin nominal olarak güncellenmesi gerekir.

Advertisements

Faydalı Teknolojiler

Moq  : (http://canertosuner.com/post/moq-kullanarak-unittest-yazma )

Moq .Net tarafında unit test yazmada kullanabildiğimiz bir mocking kütüphanesidir. Testlerimiz için sahte nesneler üreterek normal projemizde ki case’leri test etmemizi sağlar.

Web Yazılıma Dair Kısa Notlar

ActionResult tipteki bir metoda default’ta boş string bir parametre aşağıdaki şekilde gönderilebilir. Değer gönderildiğinde parametre değeri gelen değer olarak setlenir.

Publis ActionResult MethodName(string BusinessAreaName = “” ) { }

Package console’dan bir şey indirmek/kaldırmak için
Install Package
Install-Package PackageName

Remove Nuget Package
Uninstall-Package PackageName –RemoveDependencies

PDF’e aktarma

[ValidateInput(false)]

public void ExportPageToPDF(string num)

{

string HTMLContent = “Hello <b>World</b>”;

Response.Clear();

Response.ContentType = “application/pdf”;

Response.AddHeader(“content-disposition”, “attachment;filename=” + “PDFfile.pdf”);

Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache);

Response.BinaryWrite(GetPDF(HTMLContent));

Response.End();

}

public byte[] GetPDF(string pHTML)

{

byte[] bPDF = null;

MemoryStream ms = new MemoryStream();

TextReader txtReader = new StringReader(pHTML);

// 1: create object of a itextsharp document class

Document doc = new Document(PageSize.A4, 25, 25, 25, 25);

// 2: we create a itextsharp pdfwriter that listens to the document and directs a XML-stream to a file

PdfWriter oPdfWriter = PdfWriter.GetInstance(doc, ms);

// 3: we create a worker parse the document

HTMLWorker htmlWorker = new HTMLWorker(doc);

// 4: we open document and start the worker on the document

doc.Open();

htmlWorker.StartDocument();

// 5: parse the html into the document

htmlWorker.Parse(txtReader);

// 6: close the document and the worker

htmlWorker.EndDocument();

htmlWorker.Close();

doc.Close();

bPDF = ms.ToArray();

return bPDF;

}

Microsoft Team Foundation Server Kullanımı

Microsoft kod geliştiriciler için projejelerini saklayabileceği, ekleyebileceği bir sunucu olarak Team Foundation Server’ı limitli bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunuyor. Döküman yedekleme için Drive ne ise proje depolamak için Team Foundation Server’da aynısı diyebiliriz. Free TFS şu an sadece 5 kullanıcının kullanmasına izin veriyor. Projelerinizi TFS’e e-mail hesabınızla bağlanarak hesabınıza yüklüyorsunuz. Daha sonra ekip arkadaşlarınızla projelerinizi paylaşabiliyorsunuz. Rooms ismi verilen kısımda proje ile ilgili ekip arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, konuşabilirsiniz.

ic854728

Backlog kısmından proje aşama, versiyonlarınızı kaydedebilirsiniz. Ayrıca test caseleri oluşturmak ve adımlarını takip etmek için de son derece kullanışlı bir arayüze sahip.

20150810102721211

 

TFS ile ilgili bilgileri bu yazı altında toplayacağım.

Resim boyutlama

if (Request.Files.Count > 0)
{
var file = Request.Files[0];
WebImage file1 = new WebImage(file.InputStream);
file1.Resize(220, 220);
if (file != null && file.ContentLength > 0)
{
var fileName = Path.GetFileName(file.FileName);
var path = Path.Combine(Server.MapPath(“~/Images/Foods/”), fileName);
// Apply the Scaled Resize Constraint
//new ScaledResizeConstraint(220, 220).SaveProcessedImageToFileSystem(“src.jpg”, “out.jpg”);
file1.Save(path);
// resize to 400 px, height 200, ScaleToFit, gif
//var byteArray3 = resizer.Resize(400, 200, false, ImageEncoding.Gif);
file.SaveAs(path);
ImageResizer resizer = new ImageResizer(path);

// resize to 400 px, jpg quality 90
var byteArray1 = resizer.Resize(220, 220, false, ImageEncoding.Png);

// resize to 400 px, height 200, ScaleToFill, png
var byteArray2 = resizer.Resize(220, 220, false, ImageEncoding.Png);
var byteArray3 = resizer.Resize(220, 220, false, ImageEncoding.Png);
resizer.SaveToFile(path);
food.Image = “Images/Foods/” + fileName;
}
}

http://imageresizer.apphb.com/?filename=krep.png

http://stackoverflow.com/questions/17079090/how-to-resize-and-save-an-image-which-uploaded-using-file-upload-control-in-c-sh

 

 

 

Bu taslaktaki bölümler yavaş yazılıp yayınlanacak

Sıralı bir şekilde toparlanıp yazı yapılacak.

Poliformizm

MVVM : Uygulamadaki kavramların birbirinden ayrık olması. Arkayı düzgün yazarsan projeyi al mobile de ayarla.

MVC :

MVC Yaşam Döngüsü: Browser(Request) -> Global.asax(Routing Module) -> Controller ( Gideceği yeri kontrol edip metodu parse eder. ) -> Controller.InvokeAction -> Return View(View (View REsult) -> HTML(View Engine) ) ->Browser(Response)

ViewData[“Food”]= tip dönüşümü gerekli.

ViewBag.Food -> direkt kullan

TempData[“Food”] =sessionda depolanan data

Session[“Food”]= ViewData o an oluşturulur ve sayfa yüklemesi bitince silinir. Session’da ise o session boyunca o kayıt durur.

String ile StringBuffer(String Builder arasındaki fark)

String objesi değiştirilemez; StringBuffer /Builder değiştirilebilir.

StringBuffer syncroned; StringBuilder notsyncronized

StringBuilder da arkada yeni bir nesne oluşturup , onu değiştiriyoruz.

Thread için Buffer; yoksa Builder daha iyi.

 

Struct : Aralarında mantıksal bir ilişki bulunan farklı türden bilgilerin mantıksal bir bütün olarak ifade edilmesidir.

Class ile Struct arasındaki fark sınıflar referans türünde yapılırken yapılar ise değer türündendir. Yapılar stack, sınıflar heap. Sınıflara referans aracılığıyla yığınlara doğrudan ulaşabiliriz.

OOP Kavramları

Abstract Class :  Abstract kalıtımı zorunlu kıldığı için tercih edilmiyor. Soyut yöntem demek alt sınıfta tekrar tanımlanması zorunlu yöntemdir. Ancak yöntemler soyut olur. Soyut sınıflarda

Override: Türetildiği sınıftaki metodu ezmek.

Overload : Aynı isimli farklı parametre sayılı metodlar.

Encapsulation : Dış etkilerden koruma Oluşturduğumuz metod, sınıflama erişimleri sınırlandırır. Burada public, protected, private, default(internal)

Nested(Gömülü) Class : Bir sınıf içerisinde başka bir sınıfın tanımlanmasıdır. Statik ve statik olmayan diye 2’ye ayrılır.

Faydaları: Sınıfların mantıksal gruplanması, Daha iyi encapsulation, kod okunabilirliği

Inner Class: Static olmayan nested classlardır.

Constructor 

Interface(CAN DO)’larda metodların içerisini doldurmayız. Abstracta doldururuz ve bütün alt sınıflarda aynı özellikler olur.

Interface ile yapabileceğimiz herşeyi abstract class ile de yapabiliriz.

Alt sınıflarda default özellik isteniyorsa abstract class mantıklı. Ayrıca hız açısından da iyidir. Interface’de kaç sınıf implement etsek o kadar metodu yazmamız lazım.

ViewState : Verileri saklamak için default olarak kullanılan teknik. Sayfa post back olduğunda ve geri geldiğinde aynı sayfadaki değerlerin saklanması işlemidir.

Get/Post : İstekte bulunurken get adres satırında görünür. post görünmez. Post yavaştır. get veri çekmek ; post veriyi düzenlemek için

Clustered Index: Unique

UnClustered Index : Adresleme

 

Javascript Kuralları, Design Patterns